Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury w Ustce z siedzibą przy ul. Czerwonych Kosynierów 19, 76-270 Ustka.
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Piotr Piątak, z którym można kontaktować się e-mailowo: ppiatak@kancelariapiatak.pl
  3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
  4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a), b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest warunkiem skorzystania z tej oferty Domu Kultury w Ustce, której realizacja wymaga przetwarzania danych osobowych.
  6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji oferty, obowiązku archiwizowania dokumentacji i ewentualnych roszczeń.
  7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do danych osobowych dotyczących ich osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  8. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Dom Kultury w Ustce nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.