Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Kultury w Ustce z siedzibą przy ul. Czerwonych Kosynierów 19, 76-270 Ustka.. Inspektorem Ochrony Danych jest Piotr Piątak z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail:ppiatak@kancelariapiatak.pl.
 2. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu:
  • prowadzenia działalności statutowej Domu Kultury na podstawie art, 6 ust. 1 lit c RODO w związku ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.).
  • zawierania i realizacji umów cywilnoprawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.),
  • odpowiedzi na zapytania oraz kontaktowania się z Państwem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • odpowiedzi na skargi i wnioski na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Działem VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),
  • odpowiedzi na zgłoszenia nieprawidłowości w związku z przepisami dyrektywy UE 2019/1937 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
  • realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadnionym interesem administratora jest zabezpieczenie możliwości oraz dochodzenie roszczeń przed sądami.
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym podmioty świadczące usługi prawne, oraz, z którymi została podpisana umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym serwisujące system informatyczny.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do zawarcia i wykonywania umowy, przedawnianie roszczeń oraz wynikający z obowiązku archiwizacji dokumentów. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody może się ono odbywać do czasu cofnięcia zgody.
 5. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Szczegółowe zasady realizacji praw określone zostały w RODO.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku dokonywania transakcji, realizacji usług/umów cywilnoprawnych lub składania skarg lub wniosków lub zgłoszenia nieprawidłowości, podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy lub uzyskania odpowiedzi na złożoną skargę lub wniosek lub zgłoszenie nieprawidłowości.