Procedury bezpieczeństwa w obiektach Domu Kultury w okresie pandemii Covid-19

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument określa procedury bezpieczeństwa oraz przebywania w obiektach
  użytkowanych przez Dom Kultury w Ustce (DK) w okresie epidemii i zagrożenia epidemiologicznego związanego z pandemią COVID-19.
 2. Regulamin dotyczy wszystkich osób: uczestników zajęć, pracowników, interesantów
  i innych osób przebywających na terenie następujących placówek DK:

– Dom Kultury w Ustce, ul. Kosynierów 19

– Bałtyckie Centrum Kultury, ul. Kosynierów 21

– Pracownia plastyczno – ceramiczna, ul. Kosynierów 19

 1. Celem wprowadzenia procedur jest umożliwienie korzystania z usług Domu Kultury
  w Ustce przy zminimalizowaniu zagrożenia związanego z zarażeniem się wirusem SARS-CoV-2.
 2. Procedury, podjęte środki bezpieczeństwa, nie pozwolą jednak w 100% wyeliminować ryzyka zachorowania. W związku z tym, osoby odwiedzające obiekty DK, czynią to
  na własną odpowiedzialność.

§ 2

OBOWIĄZKI OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W OBIEKTACH

 1. W obiektach DK mogą znajdować się jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną: podwyższona temperatura, kaszel, bóle mięśni, trudności w oddychaniu.

a)   Punkt powyższy dotyczy osób odwiedzających i pracowników DK.

b)  Pracownik DK, który podejrzewa u siebie objawy chorobowe zobowiązany jest zostać
      w domu i bezzwłocznie powiadomić o tym Dyrektora DK.

c) W przypadku stwierdzenia obecności w obiekcie osób, które wskazują na objawy       
     chorobowe, pracownik zobowiązany jest do powiadomienia Dyrektora DK.

 1. W przypadku stwierdzenia obecności w obiekcie osób, które wskazują na objawy    chorobowe, Dyrektor DK zobowiązany jest do powiadomienia:
 1.  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
 2.  Burmistrza Miasta Ustka.
 3. Każda osoba wchodząca do budynku obowiązkowo musi:
 1.  Zasłaniać usta i nos za pomocą własnych środków ochronnych, zgodnie
        z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 2.  Zdezynfekować dokładnie ręce za pomocą środków zapewnionych przez  DK.
 1. Zasłonę ust i nosa można zdjąć jedynie przebywając bezpośrednio w pracowniach
  (minimalna przestrzeń – 4 m2 /osobę).
 2. Osoby przebywające w obiektach DK są zobowiązane zachować dystans społeczny
  w każdej przestrzeni placówki wynoszący min. 1,5 metra.
 3. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego, drzwi do placówki są zamknięte. Chęć wejścia do budynku sygnalizuje się dzwonkiem.
 4. W budynkach mogą przebywać jedynie osoby uczestniczące w zajęciach, imprezach
  lub posiadające konkretny cel wizyty (sprawy administracyjne, realizacja zamówionych usług, itp.).
 5. W budynku nie mogą przebywać osoby oczekujące na zajęcia dłużej niż 15 minut
  oraz osoby przyprowadzające i oczekujące na uczestników zajęć.
 1. Szatnia placówki pozostaje zamknięta do odwołania.
 2. Osoby przebywające w budynkach DK (pracownicy placówki, jak inne osoby przebywające w budynkach DK) przy wejściu będą poddane pomiarowi temperatury.

§ 3

ZACHOWANIE PODCZAS  ZAJĘĆ / IMPREZ

 1. Osoby prowadzące zajęcia odpowiedzialne są za przestrzeganie zachowania dystansu pomiędzy uczestnikami.
 2. Instruktorzy zobowiązani są zapoznać uczestników zajęć/imprez z zasadami przebywania
  w obiekcie.
 3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach / imprezach jest złożenie deklaracji uczestnictwa,
  w wypadku niepełnoletnich podpisanej przez rodziców/opiekunów (załącznik nr 1)
 4. Każdy uczestnik, który wypełnił wcześniej deklarację uczestnictwa, wypełnia oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszymi procedurami oraz oświadczenie o stanie zdrowia dziecka (załącznik nr 2a). W przypadku osoby dorosłej, uczestnik wypełnia oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszymi procedurami oraz oświadczenie o stanie swojego zdrowia  (załącznik nr 2b).
 1. Każda pracownia zajęciowa wyposażona zostaje w środki umożliwiające dezynfekcję sprzętów, materiałów i pomocy do zajęć.
 2. Sprzęt i materiały, które w związku z budową lub materiałem wykonania nie mogą być właściwie odkażone należy wykluczyć z używania i składować w miejscach wyłączonych z powszechnego dostępu.
 3. Wszystkie rzeczy osobiste wnoszone do budynku muszą być umieszczone w zamykanych pojemnikach, np. w torbach, plecakach.
 4. Zakazuje się odkładania telefonów komórkowych, tabletów, notatników itp. na wspólne powierzchnie: stoły, biurka, itp.
 5. Na zajęcia wymagające korzystania ze specjalistycznego stroju należy przyjść, posiadając odpowiedni ubiór na sobie — wszystkie szatnie i przebieralnie są wyłączone z użytku.
 6. W przypadku konieczności zmiany obuwia na specjalistyczne należy posiadać pojemnik umożliwiający przechowywanie pozostawionych butów.
 7. Zakazuje się wspólnego jedzenia i picia w obiekcie. Wszystkie przestrzenie do konsumpcji i przygotowania posiłków zostają zamknięte dla osób niebędących pracownikami DK.
 8. Uczestnicy zajęć mogą posiadać własne środki do picia utrzymywane w osobistym pojemniku na przedmioty (np. plecak, torba).
 9. Należy przykładać szczególną troskę i dbałość o zabieranie rzeczy po zakończeniu zajęć.

§ 4

OBOWIĄZKI DOMU KULTURY W USTCE

 1. Zapewnienie środków dezynfekcji rąk przy wejściu do każdego obiektu.
 2. Zapewnienie środków do dezynfekcji sprzętu do zajęć.
 3. Utrzymywanie regularnej dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniach ogólnodostępnych,
  ze szczególnych uwzględnieniem sanitariatów oraz wszystkich części wyposażenia, narażonych na częsty kontakt z rękoma: klamki, poręcze itp.
 4. Dezynfekcja sal zajęciowych po zakończonych zajęciach.
 5. Wietrzenie sal przez min 15 minut po zakończeniu każdych zajęć.
 6. Zapewnienie środków ochrony osobistej dla pracowników DK w zależności od stopnia narażenia na poszczególnych stanowiskach.
 7. Usunięcie z pomieszczeń ogólnodostępnych przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
 8. Zainstalowanie informacji graficznych dotyczących zagrożenia epidemiologicznego, środków ochrony oraz sposobów postępowania w przypadku stwierdzenia objawów lub zakażenia.
 9. Opracowanie harmonogramu zajęć w celu wyeliminowania możliwości stykania się grup zajęciowych oraz tworzenia dużych grup oczekujących
 10. Monitorowanie realizacji postanowień procedury.

§ 5

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19

 1. W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostaje on niezwłocznie odsunięty
  od pracy. Wstrzymuje się prowadzenie zajęć i wizyty osób z zewnątrz. Dalsze postępowanie następuje zgodnie z instrukcją i poleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku.
 2. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobę
  COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) zgłasza ten fakt Dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium.
 3. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby i inspekcje, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.
 4. Dyrektor sporządza listę osób, które w tym samym czasie przebywały z osobą podejrzaną
  o zakażenie.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub uczestnik zajęć z podejrzeniem choroby, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu oraz zostają zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).
 6. Osobę z zewnątrz, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem
  i zachorowania na COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):
  1.  pracownik bezzwłocznie odizolowuje do izolatorium,
  2.  pracownika bezzwłocznie zabezpiecza się w: przyłbicę lub maseczkę i rękawiczki,
  3.  pracownik pozostaje z tą osobą utrzymując min. 2 m odległości,
  4. pracownik telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji,
  5. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się
         w przyłbicę lub maseczkę i rękawiczki,
  6. Dyrektor zawiadamia Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, w razie złego stanu zdrowia
        osoby, dzwoni na nr 999 lub 112,
  7.  pracownicy placówki bezzwłocznie zawiadamiają rodziców o zaistniałej sytuacji
        (w przypadku osoby niepełnoletniej).

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora.
 2. Procedury obowiązują do odwołania.